To nejzajímavější z nebiblických křesťanských spisů  Nebiblické křesťanské spisy jsou různé rukopisy pojednávající o životě a díle Ježíše Nazaretského, podepsané nejčastěji jeho žáky, takzvanými apoštoly.
Z tohoto hlediska jsou na tom tedy stejně jako tzv. "kanonická evangelia", tedy čtyři evangelia známá z Nového zákona. Jak se píše v článku "Krátká historie Bible" od Jima Walkera, patří mezi nebiblické křesťanské spisy také díla různých blouznivců a vizionářů, těmi se tady zabývat nebudu. Jak se dále píše ve zmíněném článku, hlavní architekt církve a křesťanských dogmat, známý "gnostikobijce" Irenaeus z Lyonu vybral jenom čtyři z asi dvanácti původních evangelií a vytvořil tím dnešní podobu Nového zákona a Bible.

  Některé z těchto spisů byly známy už dříve.  V roce 1945 byl učiněn největší archeologický nález nebiblických křesťanských spisů. Objev byl učiněn náhodně egyptským rolníkem z vesnice Nag Hammádí. Proto se nález označuje jako "Knihovna z Nag Hammádí". Tato knihovna sestává z třinácti kodexů obsahujícíh víc než padesát textů. Nejznámější z nich jsou evangelia Tomášovo, Filipovo, Evangelium Marie Magdaleny, Evangelium Pravdy a Evangelium Egypťanů. Vědecké výzkumy potvrdily, že spisy pocházejí přibližně ze stejné doby jako kanonická (biblická) evangelia. Nejstarší znich Tomášovo evangelium je dokonce ještě starší než nejstarší biblické evangelium - Janovo.

  Spisy knihovny z Nag Hammádí bývají řazeny mezi tzv. gnostické spisy a jejich autorství bývá připisováno gnosticky orientovaným ranným křesťanům. Slovo "gnostický" je odvozeno od slova "gnosis", což znamená řecky znalost, vědomost. Gnostici tedy dávali před mechanicky přejímanou vírou přednost poznání a hlásali potřebu vlastní mystické zkušenosti, sestupu do vlastního nitra. Tím byli mnohem blíž např. buddhismu než dnešnímu křesťanství. Z tohoto hlediska je mimořádně zajímavé, že i sám Ježíš vystupuje v těchto spisech spíš jako gnostik a mnoho jeho slov nám jistě bude znít tak, že bychom se asi vůbec nedivili, kdyby je řekl sám Budha. Mezi gnostické spisy bývají řazeny také některé spisy objevené už dříve např. spisy Pistis Sophia, Skutky Janovy, Píseň o perle, Skutky Tomášovy, Tajné evangelium Markovo atd.
  Druhým proudem v ranném křesťanství byl proud antignostický, jehož stoupenci potřebu osobní zkušenosti naopak popírali či ji označovali vyloženě za rouhání.  Antignostický směr poměrně brzy zvítězil a současné dogmatické pojetí křesťanství, hlavně katolicismus, je důsledkem této skutečnosti.

  Další podrobnosti najdete v článku Je Marie Magdalena autorem čtvrtého evangelia?.

Robert Pribina  
mailto:rp33@seznam.cz
---------------------------------------------------------------------------


Výňatky z gnostických spisů:
(Čerpáno z http://www.gnosis.org)

Filipovo evangelium:
...a společnice spasitele Marie Magdalena. On ji miloval víc než všechny
ostatní své žáky a často ji líbal na ústa.
( další informace na toto téma naleznete zde a zde)

Tomášovo evangelium:
37) Žáci se ho zeptali: "Kdy se pro nás staneš viditelným, kdy tě spatříme?"
Řekl jim: "Když se vysvlečete do naha, aniž byste se styděli. A když vezmete
svůj oděv a položíte si ho pod nohy jako malé děti a zašlapete ho; potom
uvidíte dítě Živoucího a nebudete se bát."
2) Ježíš řekl: "Ať ten kdo hledá, nepřestává hledat dokud nenajde. Až najde, bude zmaten, když bude zmaten, bude otřesen a stane se pánem všeho."

Pistis Sophia:
Kapitola 19.
Tak se stalo, že když Marie (Magdalena) dořekla tato slova, (Ježíš) řekl:
"Ty skvělá Marie, ty jsi nejblahoslavenější ze všech žen na zemi. Protože
ty budeš pleroma všech plerom a dovršení všech dovršení."

Tomášovo evangelium:
3) "Když, ti kdo vás vedou, řeknou: 'Hleďte, království boží je ve vzduchu', pak vás tam předeženou ptáci. Když řeknou: 'Je v moři', pak vás předstihnou ryby. Království boží je mnohem spíš ve vás a zároveň mimo vás, Až poznáte sami sebe, pak budete poznáni a uvědomíte si, že vy jste synového živoucího Otce. Když nepoznáte sami sebe, pak budete žít v bídě a sami budete bída."

Evangelium Marie Magdaleny:
9:3) Petr odpověděl a mluvil ještě o té stejné věci.
9:4) Ptal se jich na Spasitele: Opravdu mluvil soukromě s (tou) ženou a ne s námi? A teď se máme otočit a poslouchat ji? To ji má opravdu raději než nás?

Evangelium esejských:
Ježíš si sedl mezi ně a pokračoval: "... a maso zabitých zvířat se stane v jeho těle jeho vlastním hrobem. Vpravdě pravím vám, ten, který zabíjí, zabíjí sebe a kdo jí maso zabitých zvířat, jí z těla smrti. Neboť v jeho krvi se každá kapka krve zabitého tvora stává jedem, jejich dech se stává zápachem jeho dechu, jejich maso se proměňuje v hlízy: v jeho kostech jejich kosti ve vápno, v jeho vnitřnostech jejich vnitřnosti v úpadek, v jeho očích jejich oči v šupiny : v jeho uších jejich uši ve voskovou zátku. A jejich smrt se stane jeho smrtí. Neboť jenom ve službě nebeskému Otci budou vaše dluhy sedmi let prominuty v sedmi dnech. Ale Satan vám neodpustí nic a jemu budete musit všechno zaplatit. Oko za oko, zub za zub, ruku za ruku, nohu za nohu, pálení za pálení, ránu za ránu, život za život, smrt za smrt.
Neboť mzda hříchu je smrt. Nezabíjejte ani nejezte maso svých nevinných obětí, jestliže se nechcete stát otroky Satana. Neboť to je stezka utrpení a vede ke smrti. Naopak vykonávejte vůli Boží, aby Vám andělé na vaší cestě životem sloužili. Poslechněte proto slova Boží: "Hleďte, dal jsem vám k obživě všechny rostliny celé země i s jejich semeny a všechny stromy s jejich plody a jádry a veškeré zvěři na zemi a ptákům ve vzduchu a vší havěti, co se po zemi plazí, jsem dal k obživě všechny zelené natě. Také mléko od všeho, co se pohybuje a na zemi žije má být pro vás potravou: tak jako jim jsem dal zelené byliny, dávám vám jejich mléko. Ale maso a krev, která je oživuje, nejezte. Zajisté budu na vás požadovat vaši tekoucí krev, ve které je vaše duše: budu na vás žádat všechna zabitá zvířata i duše všech zabitých lidí..."


Tomášovo evangelium:
6) Jeho žáci se Ho zeptali: "Chceš, abychom se postili? Jak se máme modlit? Máme dávat almužnu? Jakou dietu máme dodržovat?
Ježíš řekl: "Nelžete a nedělejte to, co nesnášíte, protože všechny věci
jsou zřejmé v očích Nebes. Neboť nic, co je skryté, se nestane zjevným
a nic zahaleného nezůstane neodhaleno."
7) Ježíš řekl: "Blahoslaven nechť je lev, který se stane člověkem, když je
sněden člověkem. A proklet budiž člověk, kterého sežere lev a když se ten lev stane člověkem."
 

- Rozhovor se spasitelem
- Evangelium pravdy
- Petrovo evangelium

---------------------------------------------------------------------------

  Zpět